Posts Tagged '현상설계'

염리동 도서관 설계공모 : 3rd prize

Project        염리동 도서관 설계공모 : 3rd prize Architect    선아키텍처 건축사사무소 / 디자인그룹 아하 건축사사무소 Location     서울시 마포구 염리동 area              3179.11 ㎡ / 지하2층, 지상3층

/ No comments

염리동 도서관 설계공모 : 3rd prize

Project        염리동 도서관 설계공모 : 3rd prize Architect    선아키텍처 건축사사무소 / 디자인그룹 아하 건축사사무소 Location     서울시 마포구 염리동 area              3179.11 ㎡ / 지하2층, 지상3층

/ No comments